วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โลกศึกษา(Global Education)

โลกศึกษา (Global Education)

“โลกศึกษา” (Global Education)  หรือมีบัญญัติว่า โลกาภิวัตน์ศึกษา เป็นแนวคิดทางการศึกษาซึ่งพัฒนามาจากข้อเท็จจริงที่ว่ามนุษย์ปัจจุบันมีความเป็นอยู่
แนวคิดหลักของโลกศึกษา
จุดเน้นของโลกศึกษา  คือ ความเป็นธรรมในสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะไม่มุ่งเน้นการสอนเนื้อหาใหม่ ๆ แต่เน้นการเพิ่มพูนความรู้ ความคิดรวบยอดและเนื้อหาสาระของสาขาวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในมิติที่ขยายวงกว้างระดับโลก ดังนี้
 1. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการโลกาภิวัฒน์และการพัฒนาสังคมโลก 
2. ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาและปรัชญาความคิดของมนุษยชาติ
3. ความรู้เกี่ยวกับความเป็นสังคมชุมชนและความแตกต่าง

วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาโลกศึกษา
  การจัดการเรียนรู้โลกศึกษา

คุณลักษณะของพลโลก
1. แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์  วิสัยทัศน์สร้างสรรค์ และ
   มีวิสัยทัศน์
3. การแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
4. มีความสามารถสร้างและสรุปองค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบ
5. มีการเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น
6. มีค่านิยมพื้นฐานและคุณธรรมจริยธรรม
7. สามารถสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาและเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
8. เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
9. มีความสามารถในการคิด ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

ผลการเรียนรู้
1. แสวงหาความรู้ ทักษะ สร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดและความจำเป็นของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
2.  รู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง ผลกระทบของการพัฒนาและเหตุผลความจำเป็นของการแก้ปัญหา     
 3.  เข้าใจความถูกต้องทางสังคม และเห็นคุณค่าของการมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน    
 4.  เข้าใจและเห็นคุณค่า มีเจตคติต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน  
 5.  รู้และเข้าใจความจำเป็นในการรักษาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยไม่ทำลายโลก
 6.  เห็นความสำคัญและให้คุณค่าของสิทธิมนุษยชนในทุกระดับ
 7.  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีผลต่อความสัมพันธ์ะดับโลก
 8.  เข้าใจและยอมรับความแตกต่างและความสัมพันธ์ของมนุษยชาติ 
   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น